Càrrecs de confiança

 

Any 2015. Càrrecs de confiança de l'Equip de Govern del Mandat 2015-2019
 
Per acord del Ple Ordinari del dia 27 de juliol de 2015 , es van amortitzar els dos càrrecs de confiança vigents per al període 2011-2015. Això significa que van ser suprimits i van deixar de figurar com a tals en la Plantilla Municipal.
 
En el mateix Ple, es va crear la plaça de càrrec de confiança que es detalla a continuació

1 Responsable del Desenvolupament Cultural, Patrimonial i Turístic.  
 
  • Adscrit a l' Àrea de Cultura
  • Titulació: grup C, subgrup C1
  • Retribucions: 28.000 euros bruts anuals  

abonats en 14 mensualitats, dues de les quals correspondran a les pagues extraordinàries de juny i desembre i que es revisaran anualment en els mateixos termes que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de la Corporació.  

  • Dedicació: 40 hores setmanals

De dilluns a divendres, amb jornada flexible, en base a les necessitats del servei. 

També reaitzarà tasques de cobertura d'actes que podran tenir lloc en horari de tarda o cps de setmana, establint des de les 9 a les 15 hores, de presència habitual.

  • Atribucions:
   1. Fomentar i impulsar les activitats de l'àmbit de la Cultura Popular (entitats, festes majors, esdeveniments diversos...), Patrimoni Cultural (museus, Can Pedrerol, Sant Joan de Benviure...) i turístic (rutes, difusions,...)
   2. Promoure noves activitats, recuperar-ne d'antigues o millorar i promocionar les existents
   3. Treballar per mantenir l'essència i la memòria històrico-cultural del municipi
   4. Potenciar el turisme al municipi tenint en compte el patrimoni cultural i els actes que s'organitzen
   5. Estrènyer les relacions entre les escoles, inclosa l'Escola Municipal de Música, i la cultura per cercar futures col·laboracions
   6. Coordinar, promoure i desenvolupar projectes, programes i actuacions endegades des de l'àmbit
   7. Treballar de manera transversar amb els tècnics de les àrees i regidories on operarà
   8. Gestionar els recursos materials i econòmics de la Regidoria informant de qualsevol desviació i/o necessitat econòmica no prevista inicialment.
   9. Efectuar lestasques puntuals que li puguin ser assignades per part de les regidories d'Educació i Promoció Econòmica
   10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes

 

  • Currículum del responsable del Desenvolupament Cultural, Patrimonial i Turístic
 
 
 
Per acord del Ple ordinari del dia 30 de novembre de 2015 , s'estableixen les característiques i les retribuicions del segon lloc de treball de personal eventual (càrrec de confiança) de  l'Ajuntament de Castellbisbal.
 
2.  Responsable de Serveis a la ciutadania, Infància, Polítiques d’Igualtat, Salut Pública i Consum
  • Adscripció: Àrea de Serveis Personals
  • Titulació: grup A, subgrup A1
  • Retribucions: 28.000 € bruts/anuals 

abonats en 14 mensualitats, dues de les quals correspondran a les pagues extraordinàries de juny i desembre i que es revisaran anualment en els mateixos termes que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de la Corporació

  • Dedicació: 40 hores/setmanals
Jornada labora de dilluns a divendres, amb jornada flexible en base a les  necessitats del servei.

  • Atribucions:
L’objectiu fonamental del lloc és el de dissenyar i proposar les estratègies polítiques i procediments de l’Ajuntament en matèria de serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) infància, polítiques d’igualtat i salut pública i consum per assolir els objectius que, en aquest àmbit, hagi establert l’equip de govern, assignant-se a aquest les següents funcions generals:

 1. Assessorar en la planificació i coordinació dels recursos humans, materials i econòmics adscrits.
 2. Assessorar en la organització i línies d’actuació de l’àmbit assignat de Serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) Infància, Polítiques d’igualtat i Salut pública i Consum.
 3. Assessorar en la organització del funcionament dels diferents serveis adscrits i proposar les mesures a adoptar per garantir-ne una correcta coordinació amb els tècnics de les diferents àrees i regidories.
 4. Promoure i impulsar actuacions i proposar criteris que permetin la millora de la gestió i l’acompliment dels objectius.
 5. Promoure i impulsar projectes, programes i actuacions endegades des de l’àmbit.
 6. Proposar noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
 7. Assessorar en l’elaboració del pressupost, el seu seguiment i aplicació.
 8. Assistir a les reunions a les que sigui requerit per tal d’informar sobre els assumptes assignats.
 9. Representar l’entitat en altres organismes i/o institucions, així com en aquelles comissions o reunions, sempre que li sigui requerit.
 10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
 
  • Currículum del responsable de Serveis a la ciutadania, Infància, Polítiques d’Igualtat, Salut Pública i Consum

El contingut d'aquest lloc de treball, va ser modificat per acord del Ple ordinari del 25 de juliol de 2016

Darrera actualització: 29.09.2016 | 04:11
Darrera actualització: 29.09.2016 | 04:11