Ajuts als joves per al pagament del lloguer d'habitatges

Convocatòria oberta. Fins al 31 de desembre de 2019

Objectiu
Facilitar l'accés a un habitatge en règim de lloguer a joves d'entre 18 i 35 anys mitjançant la concessió d'un ajut social. Els diners concedits hauran de destinar-se al pagament del lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permament per afavorir, d'aquesta manera, la seva emancipació.

Durada de la concessió de l'ajut
Un màxim de dos anys

Requisits dels beneficiaris per poder optar als ajuts

 • Tenir entre 18 i 35 anys (caldrà ser menor de 35 anys en el moment de fer la sol·licitud)
 • Ser titular del contracte d'arrendament de l'habitatge en què resideix amb caràcter habitual i permanent
 • El sol·licitant ha de justificar una font d'ingressos derivada d'un salari, d'un treball per compte propi o d'una pensió que pugui garantir que pot fer front al lloguer
 • Estar empadronat a Castellbisbal durant el període mínim d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud. Es podrà eximir d'aquest requisit els antics residents que s'hagin vist obligats a abandonar el municipi per motius laborals o d'estudis del sol·licitant després d'haver-hi residit un temps continuat no inferior a deu anys.
 • L'habitatge objecte de la prestació ha d'estar situat a Castellbisbal
 • Les persones sol·licitants no poden ser propietàries o arrendadores d'un habitatge ni haver alienat per títol onerós un habitatge en el període d'un any anterior a la presentació de la sol·licitud amb l'excepció que aquest habitatge estigui adscrit a una activitat professional o empresarial o que no en disposi de lús ni del gaudi per trobar-se en un procés judicial o de separació.
 • No tenir deutes amb l'Ajuntament de Castellbisbal
 • L'ocupació màxima de l'habitatge de lloguer serà de, com a màxim, tres persones
 • La renda de l'habitatge no podrà superior l'import de 900 euros amb totes les despeses incloses
 • No haver estat beneficiari d'aquest programa
 • Els sol·licitants, incloent les persones que comparteixen l'habitatge, no podran tenir ingressos superiors als qeu es descriuen en les bases
 • L'habitatge haurà de tenir una superfície útil màxima de 90m2
 • El titular del contracte de lloguer o qualsevol altre membre de la unitat de convivència no pot tenir relació de parentiu amb l'arrendador de l'habitatge per matrimoni, consanguinitat, adopció o afinitat fins al quart grau.

Import
150 euros mensuals per un període màxim de 24 mesos

Compatibilitat
Aquesta prestació social és compatible amb qualsevol altra concedida per d'altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l'import total de les prestacions no podrà superar el cost total del lloguer

Documents de sol·licitud. Descarregueu-vos els impresos que trobareu adjunts a la barra lateral dreta. 

Promotor dels ajuts: regidories de Benestar Social, Joventut i Habitatge

Consulteu les bases fent clic aquí

Consulteu la convocatòria per la 2019 fent clic aquí

 

Darrera actualització: 12.04.2019 | 15:20