Normativa bàsica

 

 • Ordenança d’intervenció municipal ambiental i de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
 • Llei 20/2009, 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
 • Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica
 • Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
 • Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte
 • Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials
 • Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes
 • Real Decreto 1254/1999 de 16-06-1999 aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
 • Real Decreto 119/2005 de 04-02-2005 por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999 de 16-07-1999 por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
 • Real Decreto 1196/2003 de 19-09-2003, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas
 • Real Decreto 948/2005 de 29-07-2005, que modifica el Real Decreto 1254/1999 de 16-07-1999 que aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
 • Decret 174/2001, de 26-06-2001 pel qual es regula l'aplicació a Catalunya del Reial Decret 1254/1999 de 16-07-1999, de mesures de control de riscs inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses
 • Real Decreto 379/2001 de 06-04 aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC): MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7
 • Real Decreto 2016/2004 de 11-10-2004, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 "Almacenamiento de fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno"
 • Real Decreto 105/2010, de 05-02-2010, por el que se modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de productos químicos y se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE APQ-9 "almacenamiento de peróxidos orgánicos"
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis
 • Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
 • Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado
 • Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals
 • Llei 3/2010,del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • Codi Tècnic de l’Edificació – Document bàsic Seguretat en cas d’incendi
 • Real Decret 2267/2004, de 3 de desembre pel que s’aprova el reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials
 • Ordenança reguladora del soroll i les vibracions
 • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 • Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
 • Real decret 509/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el reglament de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control de la contaminació
 • Real Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la LLei estatal d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes (actualitzat a 30/12/2010)
 • Ley 34/2007, de 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera
 • Real Decreto 100/2011, de 28-01-2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación
 • Real Decreto 227/2006, de 24-02-2006, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos
 • Llei 6/2001, de 31-05-2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
 • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal (POUM)
 • Ordenança Municipal del Paisatge i reguladora de les obligacions dels propietaris d'edificis i terrenys
 • Ordenança reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments del sector de restauració i similars

 

Darrera actualització: 20.10.2015 | 05:27
Darrera actualització: 20.10.2015 | 05:27