Organisme de Recaptació i Gestió Tributària (ORGT Castellbisbal)

L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta la gestió i la recaptació en via voluntària de diversos impostos municipals

Els impostos que es recapten a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona són:

  • Impost sobre béns immobles
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • Impost sobre increment de valor de terrenys de naturalesa urbana
  • Impost sobre activitats econòmiques
  • Sancions Tributàries
  • Taxa per entrada de vehicles- guals
  • Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
  • Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar serveis que no afectin a la generalitat del veïnat.
  • Multes

Així mateix, porta la recaptació en via voluntària de les quotes urbanístiques i contribucions especials gestionades per part de l’Ajuntament.

També porta la recaptació en executiva de tots els tributs i ingressos municipals.

Avinguda Pau Casals, 9 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 472 91 01
Correu electrònic: orgt.castellbisbal@diba.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 08.30h a 14.00 h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 09.01.2015 | 11:22