|
 

Pressupost municipal

 

Pressupost 2014                          

Pressupost 2014       Pressupost 2015         Pressupost 2016         Pressupost 2017


El pressupost és un instrument de planificació econòmica que conté les previsions inicials dels ingressos que l'Ajuntament espera obtenir i de les despeses que generarà la prestació dels diferents serveis municipals.

La liquidació és l'execució tècnica pressupostària. La diferència fonamental entre pressupostos i liquidació és que el pressupost és una hipòtesi dels ingressos i de les despeses i la liquidació és la realitat econòmica del que s'ingressa i del que es gasta.


Formes de classificar el pressupost:

  • Classificació econòmica del pressupost: agrupa les despeses i els ingressos segons la seva naturalesa econòmica (personal, material, impostos directes, indirectes, taxes, interessos, inversions, transferències, etc.) 
  • Classificació funcional o per programes: agrupa les despeses segons la destinació, funció o finalitat, es a dir ens indica en què es gasten els fons públics (educació, sanitat, habitatges, agricultura, benestar social, etc.).

 

Els pressupostos o liquidacions consolidats constitueixen la suma dels pressupostos o liquidacions dels ens locals i els dels seus organismes autònoms un cop eliminades les transferències internes realitzades entre ells.

Last update 20.03.2017 | 10:38