Acte de control d'activitats (inicial i periòdic)

Aquest tràmit permet sol·licitar a l'Ajuntament que dugui a terme un dels actes de control següents:

 • Acte de control inicial o els controls periòdics de caràcter ambiental de les activitats incloses als annexos II i IV de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Acte de control inicial o els controls periòdics dels establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a llicència.
 • Actes de control periòdics dels establiments fixos oberts al públic, d’espectacles públics i activitats recreatives subjectes a comunicació prèvia.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

En quin termini?

 • En el cas del control ambiental inicial, es realitza una vegada atorgada l'autorització o llicència, i finalitzades les instal·lacions, en la fase d'engegada de l'establiment, amb la finalitat de verificar l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.
 • En el cas dels controls periòdics, aquests han d'efectuar-se cada sis anys, si no n'hi ha un alre de fixat. Aquest termini es computa des de la data de l'atorgament de la llicència, de l'autorització o de la comunicació prèvia davant l'Administració o des de l'última acta de control. L'acta de control s'ha d'aixecar abans que finalitzi aquest termini.

Servei responsable de la tramitació

Activitats i Indústria

Quin cost té:

Es troba inclòs en la taxa per la tramitació de la llicència

Quan es dóna resposta:

Les actuacions de control s'efectuaran amb la màxima promptitud i, en tot cas, s'iniciaran abans del termini d'un mes a comptar des de la data en què el peticionari les hagi demanat a l'Ajuntament.

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'hagin iniciat les actuacions de comprovació, el peticionari podrà optar perquè l'acta de control el dugui a terme una entitat col·laboradora de l'Administració.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits que corresponguin en funció del tipus d'activitat o espectacle d'acord amb la normativa vigent.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • La llicència, l'autorització o la comunicació prèvia davant l'Administració

  Aquesta darrera acompanyada del projecte tècnic o de la memòria de l'establiment, l'espectacle o l'activitat.

 • L'acta de control inicial i les actes de control periòdic, si escau.
 • Altra documentació

  que sigui requerida per la normativa reguladora de prevenció i control ambiental de les activitats i documentació que acrediti que està en possessió de les altres llicències o autoritzacions que concorrin en l'activitat, si escau.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 11.04.2019 | 14:00