Informe municipal d'arrelament social

Dijous, 15 de gener de 2015 a les 15:42

Aquest tràmit permet obtenir l'informe que acredita els supòsits de l’arrelament social de la persona estrangera no comunitària (i/o dels altres membres de la seva unitat familiar i/o de convivència) per a la tramitació d'una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals.

En aquest informe ha de constar el temps de permanència de la persona interessada en el seu domicili, els mitjans de vida de què disposi, el seu grau de coneixement de les llengües que s’utilitzin, la inserció en les xarxes socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament.

 

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

En els supòsits d'arrelament social acreditat mitjançant informe, l'informe haurà de ser emès i notificat a l'interessat en el termini màxim de trenta dies des de la seva sol·licitud. En cas que l'informe no hagi estat emès en termini, circumstància que haurà de ser degudament acreditada per l'interessat, podrà justificar-se aquest requisit per qualsevol mitjà de prova admès en Dret.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:
1. Acreditar una permanència continuada a Espanya durant un període mínim de tres anys.ç

2. No tenir antecedents penals a Espanya ni al país d'origen o països en els quals hagi residit durant els últims 5 anys.

3. Disposar d'un contracte de treball signat pel treballador/a i l'empresari/ària en el moment de la sol·licitud, la durada del qual no sigui inferior a un any. Aquesta contractació haurà d'estar basada en l'existència d'un sol contracte, excepte en els següents supòsits:

- En el cas del sector agrari, cabrà la presentació de dos contractes, amb diferents ocupadors i concatenats, cadascun d'ells de durada mínima de sis mesos.
- En el cas de desenvolupament d'activitats en una mateixa ocupació, treballant parcialment i de manera simultània per més d'un ocupador, s'admetrà la presentació de diversos contractes, tots ells de durada mínima d'un any, i que la seva sumeixi ha de representar una jornada setmanal no inferior a trenta hores en el còmput global.

- En cas que l'òrgan que emeti l'informe ho consideri oportú, podrà recomanar que s'eximeixi a l'estranger/a de la necessitat de comptar amb un contracte de treball, sempre que acrediti que compta amb mitjans econòmics suficients. En cas de complir-se els requisits previstos en la normativa vigent, es podrà al·legar que els mitjans econòmics deriven d'una activitat a desenvolupar per compte propi.

4. Acreditar vincles familiars amb altres estrangers residents o presentar un informe d'arrelament que acrediti la integració social de la persona estrangera, emès per la Comunitat Autònoma en el territori de la qual tinguin el seu domicili habitual. A aquests efectes, els vincles familiars s'entendran referits exclusivament als cònjuges o parelles de fet registrades, ascendents i descendents en primer grau i línia directa.

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada (original i fotocòpia del passaport)

  O bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Documentació acreditativa de permanència mínima de 3 anys en territori espanyol

  Certificats o volants d'empadronament, així com qualsevol altre document oficial.

 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida

  Ccontracte de treball de durada no inferior a un any, certificacions bancàries, llibreta bancària, comprovants d'enviament de diners al seu país d'origen, etc.

 • Documentació acreditativa del coneixement de la llengua

  Qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

 • Documentació acreditativa de la inserció en les xarxes socials del seu entorn

  Els programes d’inserció sociolaboral d’institucions públiques o privades en què hagi participat i tots els altres aspectes que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament (pertinença a organitzacions, entitats, ONG, associacions)

 • Documentació que acrediti que els fills/es menors (si en té) estan matriculats/des en un centre d’educació proper al lloc de residència.
 • Documentació que acrediti que disposa de cobertura sanitària dins del sistema públic o privat.

Canals de tramitació:

 • Telefònicament

  Tel: 93 772 00 55 (Dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 15.00 hores. Dimarts i dimecres de 8.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores)

 • Presencial

Departament de Benestar Social

C. Major, 103 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Telèfon: 93 772 00 55
Correu electrònic: serveis.socials@castellbisbal.cat
Horari:  
Amb cita prèvia, dilluns, dijous i divendres de 8.00 a 14.00 h. i dimarts i dimecres de 8.00 a 15.00 i de 16.00 a 18.00 h.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 19.10.2015 | 13:11