Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 17:55

Aquest tràmit permet demanar la llicència per tenir o passejar un gos considerat potencialment perillós en espais públics (1 llicència per cada propietari/conductor i gos).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

Des de que l'animal de companyia té posat el XIP d'identificació

No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

D'acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el termini és de tres mesos des de la data de registre de la sol·licitud.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 50/1999, de 23 de desembre, a l’art. 2 del Decret 170/2002, de 11 de juny, del Departament de sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos;art. 19 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals modificada per acord del ple

Servei responsable:

Seguretat Ciutadana i Medi Ambient

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud

 • Certificat de penals

  L'Ajuntament demanarà d'ofici als òrgans competents del Ministeri de Justícia un certificat de penals conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

 • Fotografia del gos en format JPG

  O bé presentar-se directament amb el gos a les Oficines de la Policia Local als efectes d'efectuar-li una fotografia.

 • Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
 • Declaració del sol·licitant de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries

  Confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.

 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

  Cal indicar el núm. de xip del gos i adjuntar el rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).

 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

  Emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica.

 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip

  A través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 24.04.2023 | 10:31