Fraccionament i/o ajornament del pagament d'impostos i taxes municipals

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d'altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

La resolució s'ha de notificar en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud. Transcorregut el termini de sis mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es desestimarà (silenci negatiu).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Servei responsable:

Serveis Econòmics

Cal aportar:

  • Acreditació de les dificultats econòmiques

    En el cas de persones físiques: còpia de l'última declaració d'IRPF, última nòmina, certificat de càrregues i altra documentació que es consideri oportuna i en el cas de persones jurídiques: balanç i compte de resultats de l'últim exercici tancat i altra documentació que es consideri oportuna)

  • Garantia

    Si escau, en funció de l'import del deute i del termini sol·licitat

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 30.11.2021 | 23:27