Altes, baixes, modificacions del Padró d'habitants

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet inscriure’s, donar-se de baixa o actualitzar les dades al Padró Municipal d’Habitants, que és un registre administratiu on consten les persones que resideixen al municipi. Totes les persones que fixin el seu domicili al municipi han d’inscriure’s al Padró Municipal d’Habitants.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Tràmit de resolució immediata

Normativa bàsica d'aplicació:

Reial Decret 1690/1986, de Reglament de població i demarcació territorial de les Entitats Locals; Reial Decret 2612/1996, que modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals

Servei responsable:

Oficina d'assistència en matèria de registre - Oficina d'Atenció Ciutadana

Cal aportar:

 • Original del document d'identitat

  DNI, targeta d'identitat dels estats membres de la Unió Europea, Passaport o NIE

 • Documents acreditatius de l'habitatge:

  Escriptures, contracte de lloguer vigent o còpia pagament de l'IBI

 • Certificat d'Inscripció en el Registre Central d'Estrangers

  com a ciutadà de la UE

 • Llibre de família

  O bé certificat de naixement, DNI, NIE, o passaport original

 • Autorització del progenitor que no s'empadrona i resolució judicial de la custòdia o conveni regulador de la separació.

  En cas que els menors s'empadronin amb només un dels progenitors

 • Autorització dels dos progenitors o bé sentència de tutela, acolliment, etc

  En cas que el menor s'empadroni amb un major d'edat que no sigui ni pare ni mare

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 6.03.2024 | 09:25