Certificat de règim urbanístic

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:21

Es tracta de la sol·licitud d’elaboració del certificat que conté l’aprofitament urbanístic d’uns terrenys, on s’indica les condicions d’edificació que han de complir.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons ordenances municipals

Termini de resposta:

Per la naturalesa del tràmit, no es contempla

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Planejaments

Cal aportar:

  • Instància de sol·licitud
  • Identificació de la finca (referència catastral)

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Ajuntament de Castellbisbal. Av. Pau Casals, 9. Dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores

Darrera actualització: 30.11.2021 | 12:55