Anna Obradors Ascón (AC)

Regidora adscrita d'Educació, Cooperació i Desenvolupament i Participació Ciutadana

Dedicació

Parcial (80% de la jornada)

Aquesta dedicació és compatible amb l'exercici d'activitats remunerades, públiques o privades, en els termes previstos a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Retribucions

35.200 € anuals (bruts) meritables en 14 mensualitats de 2.514,28 €

Declaració de béns i activitats

Dades de contacte

Can Margarit

93 772 00 55

anna.obradors@castellbisbal.cat

Dies i hores a convenir. Cal concertar cita prèvia

Darrera actualització: 12.12.2019 | 16:19