Maria Glòria Martínez Fernández (AC)

4a tinenta d'alcalde. Regidora de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, i Medi Ambient i Sostenibilitat

Responsable de les matèries següents:

Dedicació

Exclusiva

Retribucions

44.000 € anuals (bruts) meritables en 14 mensualitats de 3.142,85 € amb efectes a partir del 23 de juliol de 2019.

La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d'elles dependents, així com pel desenvolupament d'altres activitats d'acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les indemnitzacions que els puguin correspondre per les despeses que puguin tenir amb ocasió de l'exercici del càrrec.

Declaració de béns i activitats

Dades de contacte

Ajuntament. Avinguda de Pau Casals, 9

93 772 02 25

gloria.martinez@castellbisbal.cat

Dies i hores a convenir. Cal demanar cita prèvia

Darrera actualització: 28.01.2021 | 11:17