Melania Solís Cintas (AC)

2a tinent d'alcalde. Regidora de Serveis a les persones (Joventut, Igualtat, Gent Gran i Benestar Social), d'Educació, de Participació Ciutadana i de Cooperació i Desenvolupament

"Vaig néixer l’any 1993 a Castellbisbal. Sóc tècnica en integració social i actualment estic cursant un grau d’educació social a la UNED. Pel que fa al món laboral, he treballat en una fundació tutelar de persones amb discapacitat intel·lectual i de monitora d’infants, on la meva tasca principal era vetllar pel benestar social i personal, l’autonomia i el desenvolupament de les persones amb dificultats per tal de potenciar la seva inclusió dins la societat".

Consulteu el Currículum Vitae.

Responsable de les matèries següents

Dedicació

Exclusiva

Retribucions

44.000 € anuals (bruts) meritables en 14 mensualitats de 3.142,85 € amb efectes a partir del 23 de juliol de 2019.

La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d'elles dependents, així com pel desenvolupament d'altres activitats d'acord amb els termes de la Llei 53/84 de 26 de desembre d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, sens perjudici de les indemnitzacions que els puguin correspondre per les despeses que puguin tenir amb ocasió de l'exercici del càrrec.

Declaració de béns i activitats

Dades de contacte

Can Margarit

93 772 00 55

melani.solis@castellbisbal.cat

Dies i hores a convenir. Cal concertar cita prèvia

Darrera actualització: 16.07.2020 | 14:17