Mesa de contractació municipal

Tindrà les competències relatives en matèria de contractació reservades al Ple.

Membres
President:

  • L'alcalde de Castellbisbal (titular) i, com a substitut, el regidor de l'àrea que proposi la contractació

Vocals:

  • El primer tinent d'alcalde (titular) i, com a substitut, el segon tinent d'alcalde
  • La secretària de l'Ajuntament (titular) i, com a substitut, la persona que legalment la substitueixi
  • La interventora de l'Ajuntament (titular) i, com a substitut, la persona que legalment la substitueixi
  • El cap del Departament de Contractació i Compres i, com a substitut, el TAG del departament que sol·liciti el contracte
  • El tècnic municipal especialista en la matèria objecte de la contractació i, com a substitut, la persona que el substitueixi en les seves funcions

Secretari:
Un administratiu del departament que tramiti l'expedient

Darrera actualització: 01.12.2017 | 18:23