Acta de la Junta de Govern Local del 14 d'octubre de 2022

ORDRE DEL DIA

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 7 d'octubre de 2022.

Acord per aprovar l'acceptació de la proposta de compensació de deutes presentada per la Diputació de Barcelona per subvencions concedides i reintegraments pendents d'abonar.

Acord per aprovar la indemnització corresponent a les factures dels serveis d'electricitat en aplicació del restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del restaurant bar-botiga del Centre Cívic de Can Santeugini fins que no sigui efectiu el canvi de titularitat de serveis de subministrament.

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic per al pagament de lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant. Exp. 2022/2/TBA

Acord per aprovar la justificació de la prestació social de caràcter econòmic per al pagament de lloguer d'habitatges dels joves de Castellbisbal presentada per un sol·licitant. Exp. 2022/15/TBA

Acord per aprovar el conveni subvencional i de col·laboració per a l'any 2022 entre l'Ajuntament de Castellbisbal i l'entitat AFA de l'Escola Benviure de Castellbisbal per dur a terme activitats de caràcter educatiu.

Acord per aprovar la modificació pressupostària núm. 7 del vigent pressupost municipal: generació i transferències de crèdits.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la rehabilitació i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Francolí, núm. 8.

Acord per aprovar la concessió de llicència urbanística per a la modificació del projecte de construcció de nau industrial i adequació de parcel·la al carrer Radi, núm. 12.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut.

Acord per aprovar la modificació del contracte de servei de documentació, conservació preventiva i manteniment del Museu de la Pagesia de Castellbisbal.

Acord per aprovar la classificació de les ofertes i considerar la millor oferta relació qualitat-preu de la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Acord per aprovar el manteniment de la suspensió del tràmit d'aprovació inicial del projecte de Pla Especial Urbanístic de protecció de la masia Can Santeugini fins tant no siguin esmenades les deficiències.

Acord per aprovar la segona pròrroga del contracte de serveis de sonorització, il·luminació, manteniment, reparació preventiva i correctiva dels equips tècnics de so i llum dels serveis de regidories (tècnica d'escenari, d'espais, d'espectacles), auxiliar tècnica de serveis i altres del centre Cultural "Els Costals".

Donar compte de sentència del Jutjat d'Instrucció núm. 7 de Rubí de data 23.11.2020.

 

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 21.10.2022 | 11:28