Comissió Informativa per a l'Estudi i Informe de l'Aprovació i Modificació d'Ordenances o Reglaments Municipals

De caràcter permanent

Objectiu

Aquesta comissió té per objectiu l'estudi i dictamen previ de les ordenances i reglaments municipals que hagin de sotmetre's a l'aprovació del Ple Municipal. També podrà intervenir en d'altres assumptes que no siguin competència del Ple, quan l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

Periodicitat

La comissió es reuneix, de manera ordinària, amb la mateixa periodicitat del Ple municipal, per tal de conèixer els assumptes que s'hi tractaran. Així mateix, es podran fer sessions extraordinàries quan el president així ho deicideixi o quan ho sol·liciti, com a mínim, la quarta part del nombre legal dels seus membres.

Les sessions seran convocades per l'alcalde-president.

Funcions

La seva funció principal és l'estudi i dictamen previ dels assumptes que hagin de sotmetre's a l'aprovació del Ple Municipal o bé de la Junta de Govern Local quan aquest òrgan actuï per delegació del Ple.

També pot intervenir en assumptes que no siguin competència del Ple quan l'òrgan competent sol·liciti el seu dictamen.

Es tracta de funcions purament deliberatives i sense potestats resolutives. Malgrat això, es podran proposar conclusions a d'altres òrgans.

Votacions

Vot ponderat. Cada regidor tindrà el nombre de vots del seu grup en el Ple municipal.

Membres

President:

  • Joan Playà Guirado, alcalde, o el regidor en qui delegui.

Vocals

  • Joaquim Sardà Alsina (titular) i Melanis Solís Cintas (suplent), en representació del Grup Municipal Alternativa per Castellbisbal
  • Maria Dolors Conde Domínguez (titular) i Alberto Matallanas Carrillo i Josep Goberna Díaz (suplents), en representació del Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés
  • Pere Palahí Guzmán (titular) i Isabel Méndez i Fernández (suplent), en representació del Grup Municipal ERC-AM Castellbisbal
  • José Antonio Doutón González (titular) i Ester Simón Simón (suplent), en representació del Grup Municipal Ciudadanos de Castellbisbal
  • Miguel Ángel Montero Madrid, en representació del Grup Municipal CUP Castellbisbal
  • Gemma Margarit Alsina, en representació del Grup Municipal Junts per Catalunya Castellbisbal

Secretària:
La secretària general de l'Ajuntament, María José Fernández Ruiz, o el funcionari en qui delegui.

Interventora:
La interventora municipal o el funcionari en qui delegui.

Darrera actualització: 08.04.2022 | 16:36