Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament

Funcions

Establertes al Reglament de Règim Intern de Funcionament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Castellbisbal

 • Actuar com a òrgan consultiu de l’àrea de Solidaritat de l’Ajuntament de Castellbisbal en matèria de solidaritat i cooperació al desenvolupament.
 • Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament els acords, informes, propostes i estudis que elabori en aquesta matèria.
 • Fer propostes per decidir la distribució i assignació de l’import anual destinat a Solidaritat i Cooperació, d’acord amb els criteris següents:
  • Projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (com a mínim el 20%)
  • Projectes i/o campanyes d’altres ONG (com a mínim el 20%), d’acord amb els criteris establerts a les Bases reguladores anuals per a la concessió de subvencions de solidaritat a entitats privades sense ànim de lucre.
  • Campanyes i/o ajudes d’emergència per a la cooperació (com a mínim el 10%)
  • Campanyes i/o activitats de conscienciació i sensibilització (com a mínim el 10%)
 • Participar en el seguiment, control, supervisió i avaluació dels projectes finançats i els recursos assignats a cada finalitat.
 • Establir mecanismes que permetin disposar i donar a conèixer informació sobre programes i ajuts que hi hagi a l’entorn de la cooperació en diferents àmbits.
 • Promoure el voluntariat, així com la participació de les entitats municipals a les campanyes i accions de solidaritat.
 • Centralitzar les possibles actuacions de camp en situacions d’emergència, com poden ser la recaptació de fons, la tramesa d’aliments i/o altres productes de primera necessitat, etc.
 • Elaborar una memòria anual de totes les accions i projectes desenvolupats.

Membres

Presidenta:

Vocals:

Darrera actualització: 13.12.2021 | 13:40