Ple de l'Ajuntament

El Ple està integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde.

Les sessions plenàries es celebren l’últim dilluns de cada mes, a les 19.00 hores, a la sala de plens de l'Ajuntament (excepte els mesos d'agost i desembre). D'altra banda, es convoquen plens extraodinàries en dates diferents a aquestes, quan és necessari. 

Tots els regidors de la corporació són convocats a aquestes sessions.Podeu consultar les actes de les sessions del Ple Municipal així com les convocatòries de les mateixes.

Competències del Ple Municipal (establertes a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local)

Corresponen al Ple Municipal les atribucions següents:

 • El control i la fiscalització dels òrgans de govern.
   
 • Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a les quals fa referència l'article 45; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats així com l'adopció o modificació de la seva bandera, insígnia o escut.
   
 • L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació previstos en la legislació urbanística així com els convenis que tinguin per objectiu l'alteració que qualsevol d'aquests instruments.
   
 • L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances municipals.
   
 • La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos i la disposició de despeses en matèria de la seva competència així com l'aprovació dels comptes; tot això segons el que disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
   
 • L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.
   
 • L'acceptació de la delegació de competències feta per d'altres Administracions Públiques.
   
 • El plantjament de conflictes de competències a d'altres entitats locals i/o Administracions Públiques.
   
 • L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantitat de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el número i règim del personal eventual.
   
 • L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèria de competència plenària.
   
 • La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.
   
 • L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
   
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost -excepte les de Tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives  en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici atnerior- tot això segons l'establert a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
   
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
   
 • Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació per una majoria especial.
   
 • La restra d'atribucions que li confereixin les lleis de forma expressa. 

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura de l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per ell mateix, que seran púbilques i es realitzaran mitjançant cirda nominal en tot cas i es regeixen pel que disposa la legislació electoral general.

El Ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions en l'alcalde i en la Junta de Govern Local, excepte les relacionades en l'article 21.2 de la llei, subapartats a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) y p), i en el 21.3.

Darrera actualització: 25.07.2019 | 10:26