Preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Dilluns, 1 de gener de 2024

Ordenança fiscal número 15

Reguladora del preu públic per la prestació dels serveis d'ensenyament de música

Ordenança aprovada provisionalment per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 3 d’octubre de 2006 i en vigor des de l'1 de gener de 2007.

Preus públics vigents aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 9 de novembre de 2023.

Darrera actualització: 31.01.2024 | 09:26