Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local es reuneix cada divendres, a les 9.00 hores, llevat de les sessions de caràcter extraordinari que es puguin convocar quan l'Alcaldia estableixi aquesta necessitat. 

Podeu consultar les actes de les sessions de la Junta de Govern Local fent clic aquí.

Membres de la Junta de Govern Local

 • Joan Playà Guirado (AC) (president)
 • Susanna Solé i Sabaté (AC)
 • Melani Solís Cintas (AC)
 • Joaquim Sardà Alsina (AC)
 • Maria Gloria Martínez Fernández (AC)
 • Gemma Margarit Alsina (JxC)

Atribucions

L'assistència permanent a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions

Les atribucions que l'Alcaldia delega de manera expressa i que són:

 • L’autorització i disposició de despeses no delegades en els regidors dins dels límits de la seva competència.
 • Les modificacions del pressupost que siguin competència de l’alcalde i la seva liquidació.
 • L’aprovació dels instruments de planejament derivat, de planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com les dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Les contractacions i concessions de tota classe dins dels límits de les atribucions de l’alcalde, sempre i quan no estiguin delegades en un regidor. Aquesta delegació en matèria de contractació comprèn totes les fases de la contractació, els incidents, les modificacions i execució del contracte, excepte la formalització del contracte que serà del regidor delegat que ha tramitat l’expedient o de l’alcalde si és competència del Ple.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.
 • L’adquisició de béns i drets dins del límit de les atribucions de l’alcalde i que no hagin estat delegades en els regidors.
 • L’atorgament i denegació de les llicències d’obres que requereixin la presentació de projecte d’edificació que preveu l’art. 2.2 de la Llei d’ordenació de l’edificació, les llicències de parcel·lació, les llicències municipals ambientals i la seva revisió, les llicències d’obertura d’establiments d’espectacles i d’activitats recreatives, i totes aquelles llicències no expressament delegades en cap regidor, així com les liquidacions dels tributs derivats de les esmentades llicències.
 • L’aprovació de convenis amb altres administracions o acords de col·laboració amb entitats sense finalitat de lucre, així com d’entitats, persones o empreses privades.
 • Acceptar l’atorgament de subvencions, participacions i col·laboracions d’altres administracions en les obres i serveis municipals així com d’entitats, persones o empreses privades.
 • L'aprovació de les convocatòries de subvencions d'acord amb les bases aprovades pel Ple Municipal.
 • Les liquidacions de quotes urbanístiques i de contribucions especials.
 • L’aprovació prèvia d’obres en sòl no urbanitzable.
 • La resolució del procediment de restauració de la realitat física alterada per obres il·legals.
Darrera actualització: 26.06.2019 | 09:25