Càrrecs de confiança

Càrrecs de confiança pel mandant 2015-2019

Per acord del Ple ordinari del dia 30 de novembre de 2015 , s'estableixen les característiques i les retribuicions del lloc de treball de personal eventual (càrrec de confiança) de  l'Ajuntament de Castellbisbal.

Responsable de Serveis a la ciutadania, Infància, Polítiques d’Igualtat, Salut Pública i Consum

 • Adscripció: Àrea de Serveis Personals
 • Titulació: grup A, subgrup A1
 • Retribucions: 28.000 € bruts/anuals 

abonats en 14 mensualitats, dues de les quals correspondran a les pagues extraordinàries de juny i desembre i que es revisaran anualment en els mateixos termes que es revisin les retribucions de la resta de personal al servei de la Corporació

 • Dedicació: 40 hores/setmanals

Jornada labora de dilluns a divendres, amb jornada flexible en base a les necessitats del servei.

 • Atribucions:

L’objectiu fonamental del lloc és el de dissenyar i proposar les estratègies polítiques i procediments de l’Ajuntament en matèria de serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) infància, polítiques d’igualtat i salut pública i consum per assolir els objectius que, en aquest àmbit, hagi establert l’equip de govern, assignant-se a aquest les següents funcions generals:

 1. Assessorar en la planificació i coordinació dels recursos humans, materials i econòmics adscrits.
 2. Assessorar en la organització i línies d’actuació de l’àmbit assignat de Serveis a la ciutadania (serveis socials, gent gran i joventut) Infància, Polítiques d’igualtat i Salut pública i Consum.
 3. Assessorar en la organització del funcionament dels diferents serveis adscrits i proposar les mesures a adoptar per garantir-ne una correcta coordinació amb els tècnics de les diferents àrees i regidories.
 4. Promoure i impulsar actuacions i proposar criteris que permetin la millora de la gestió i l’acompliment dels objectius.
 5. Promoure i impulsar projectes, programes i actuacions endegades des de l’àmbit.
 6. Proposar noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per tal de millorar l’assoliment dels objectius fixats.
 7. Assessorar en l’elaboració del pressupost, el seu seguiment i aplicació.
 8. Assistir a les reunions a les que sigui requerit per tal d’informar sobre els assumptes assignats.
 9. Representar l’entitat en altres organismes i/o institucions, així com en aquelles comissions o reunions, sempre que li sigui requerit.
 10. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
 • Currículum del responsable de Serveis a la ciutadania, Infància, Polítiques d’Igualtat, Salut Pública i Consum

El contingut d'aquest lloc de treball, va ser modificat per acord del Ple ordinari del 25 de juliol de 2016

Darrera actualització: 01.12.2017 | 18:41
Darrera actualització: 01.12.2017 | 18:41