Regidors Equip de Govern

Retribucions establertes per als regidors de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Castellbisbal i aprovades en la sessió extraordinària del Ple Municipal del dia 13 de juliol de 2015.

Regidors amb dedicació exclusiva 
Joan Playà Guirado , alcalde president
Dedicació exclusiva
48.025 € bruts anuals, meritables en 14 mensualitats de 3.430 €, amb efectes des de la data de presa de possessió del seu càrrec, el dia 13.06.2015.

Melania Solís Cintas , 4a tinent d'alcalde
Dedicació exclusiva
41.039 € bruts anuals, meritables en 14 mensualitats de 2.931,36 €, amb efectes a partir del dia 14.07.2015. 

Enrico Martinelli , 5è tinent d'alcalde
Dedicació exclusiva
41.039 € bruts anuals (meritables en 14 mensualitats de 2.931,36 €) amb efectes a partir del dia 01.08.2017. Anteriorment, amb dedicació parcial. Per a més detalls, cliqueu aquí .

La percepció d'aquestes retribucions serà incompatible amb la d'altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes o empreses d'elles dependents, així com pel desenvolupament d'altres activitats, d'acord amb els termes de la  Llei 53/84, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques , sens perjudici de les dietes i indemnitzacions que els puguin correspondre per les despeses que puguin tenir en l'exercici del seu càrrec.

Regidors amb dedicació parcial
Joaquim Sardà Alsina , 2n tinent d'alcalde
Dedicació parcial (80% de la jornada)
32.831 € bruts anuals, meritables en 14 mensualitats de 2.345,07 €, amb efectes a partir del dia 14.07.2015.
Presència efectiva mínim  a l'Ajuntament de 32 hores setmanals.

Salvador Segura Juni , 3r tinent d'alcalde
Dedicació parcial (60% de la jornada)
24.623 € bruts anuals, meritables en 14 mensualitats de 1.758,79 €, amb efectes a partir del dia 14.07.2015.
Presència efectiva mínim a l'Ajuntament de 24 hores setmanals.

Aquestes dedicacions parcials seran compatibles amb l'exercici d'activitats remunerades, públiques o privades, en els termes previstos en l'article 75 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local , en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques .

Altres casos
Susanna Solé i Sabaté , 2a tinent d'alcalde

Percebrà una indemnització de 440 € per assistència efectiva a cadascuna de les sessions del Ple municipal i de 150 € per assistència efectiva a les sessions de la Junta de Govern Local, des de la data de presa de possessió del càrrec de regidora i fins la data d'inici de percepció de retribucions per dedicació exclusiva o parcial.

Les indemnitzacions per assistències a sessions seran del 50% en el cas de sessions per raó de continguts extraordinaris no resolutius com són l'aprovació d'actes per finalització de mandat, sorteig de meses electorals, Ple de constitució i altres situacions anàlgoques. És a dir, 220 euros per sessió plenària i 75 euros per sessió de la Junta de Govern Local.

Darrera actualització: 06.03.2018 | 09:36
Darrera actualització: 06.03.2018 | 09:36