Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu i Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal és el servei públic especialitzat en la gestió, tractament, i en la custòdia i divulgació dels documents. Gestiona l’Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS), participa i promou millores en el Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament i actua per administrar, custodiar i donar accés al patrimoni documental que configura el fons de l’Arxiu Municipal.

Compromisos de qualitat, memòries i Pla Estratègic
Podeu conèixer els compromisos de qualitat de l’Arxiu Municipal a través de les seves cartes de servei, les memòries anuals i el pla d’actuació plurianual del Servei d’Arxiu i Gestió documental als apartats: Compromisos de qualitat i Cartes de servei i Pla Estratègic, Memòria d'activitats i indicadors .

Inventari de documents de l'Arxiu
Els fons i col·leccions existents a l'Arxiu Municipal de Castellbisbal (AMCAS) es poden consultar al Quadre de fons de l'Arxiu , des d'on es pot accedir als diversos fons documentals.

Inventari del Fons Ajuntament de Castellbisbal
Podeu conèixer tota la informació general del fons a la fitxa de descripció del fons.

El Quadre de Classificació del fons i l'inventari amb la descripció dels diferents nivells del fons de l'Ajuntament es pot consultar aquí . El Quadre de Classificació us permet conèixer l'estructura general del fons, mentre que l'inventari té la descripció dels grups de sèries (agrupacions documentals superiors) fins les sèries documentals (el nivell més petit d'agrupació documental). Junt amb la descripció de cada grup de sèries o sèrie es pot consultar el catàleg dels documents (en fase de publicació).

Serveis de l'Arxiu
Entre els serveis que ofereix el Servei d'Arxiu i Gestió documental destaca l' accés i reproducció de documents

L'Arxiu té com a una de les seves funcions preservar el patrimoni documental. Per a fer-ho acceptem donacions i préstecs permanents de documents per a garantir la seva preseració i consulta per part d'investigadors i persones interesades. Podeu conèixer més aquí.

Política de Gestió Documental Corporativa

Difusió del patrimoni documental
Podeu trobar informació sobre documents singulars en el seu context a l'apartat corresponent a la difusió de documents de l'Arxiu

Els resums i catàlegs de les mostres documentals es poden consultar aquí

S'anirà publicant articles o altres tipus de recursos relacionats amb estudis sobre Castellbisbal a l'apartat de publicacions i recursos d'interés

Darrera actualització: 02.09.2019 | 10:24