Consulta i reproducció de documents

Indicacions d'higiene i seguretat a l'Arxiu Municipal

Accediu al tràmit de consulta i reproducció de documents de l'arxiu


En general tots els documents públics són oberts a la consulta, no obstant hi ha limitacions en el seu accés per motiu de matèria o protecció de dades de caràcter personal.

Els articles 20 i 21 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència i bon govern, i articles 34 i 36 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents senyalen limitacions per raó de les següents matèries:

  1. La seguretat pública.
  2. La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.
  3. El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.
  4. El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.
  5. Els drets dels menors d’edat.
  6. La intimitat i els altres drets privats legítims.
  7. El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
  8. El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

Respecte als documents que contenen dades de caràcter personal o que afecten a l’honor és d’aplicació la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.

La vigència de les exclusions de consulta està regulada a l’article 36 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents amb el tenor literal següent:

“1. D’una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document.”

Per últim, assenyalar que els investigadors tenen un accés privilegiat a documents exclosos de reserva complint també una sèrie de condicions com el tractament estadístic de la informació obtinguda.

Respecte a les condicions generals d’accés als documents podeu consultar el Quadre d'accés, transferència i eliminació de documents de l'Ajuntament de Castellbisbal. Aquest és el document tècnic que senyala les condicions bàsiques d’accés, terminis de conservació i transferència dels documents de l’Ajuntament de Castellbisbal a partir de les sèries documentals.

Respecte el procediment per a la consulta dels documents, aquest està definit al Capítol IV del Reglament regulador de la política de gestió documental, accés als documents i Arxiu Municipal de l’Ajuntament de Castellbisbal  i al Procediment abreujat per a la consulta de documents de l’Arxiu Municipal de Castellbisbal i serveis municipals.

Respecte a les còpies de documents consultats, en general es poden reproduir tots els documents de lliure accés, sempre que ho permeti el seu estat de conservació. Tenen condicions de reproducció diferents els documents subjectes a propietat intel·lectual (fotografies creatives, projectes, memòries, plànols...), permetent en línies generals llur reproducció quan és per un procediment administratiu o judicial segons la Llei de Propietat Intel·lectual. La reproducció de documents està subjecta al pagament de taxes segons l’ Ordenança Fiscal vigent corresponent a la Taxa per a la reproducció de documents. La Taxa presenta diverses bonificacions per a diferents col·lectius.


Trobeu-nos a les xarxes socials

Contacteu amb nosaltres

Arxiu Municipal

av. Pau Casals 9, planta -1 - 08755 Castellbisbal - Barcelona
Nom de contacte: Isaac Álvarez
Telèfon: 93 772 02 25
Fax: 93 772 13 07
Adreça electrònica: arxiu@castellbisbal.cat
Lloc web: www.castellbisbal.cat/arxiu
Horari:  
De dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 17.11.2020 | 11:44