Gestió documental i accés als documents

El Sistema de Gestió Documental de l’Ajuntament de Castellbisbal és el conjunt de polítiques, procediments i normes que s’implanta a l’Administració de l’Ajuntament de Castellbisbal per assegurar la correcta gestió dels documents que aquesta crea o rep en l’exercici de les seves funcions, al llarg de totes les fases de vida que té el documents i amb independència del seu suport, format i unitat de gestió o òrgan productor.

L’establiment d’una política de gestió documental corporativa té per objectiu assegurar la fiabilitat, integritat, autenticitat, usabilitat i accessibilitat dels documents públics al llarg de la seva vida, fins a la seva conservació permenent o eliminació un cop identificats els valors administratius, jurídics i històrics que tenen els documents.

Està regulat mitjançant Reglament estructurat en els següents apartats:

  • Capítol II: regula la gestió documental corporativa de l’Ajuntament de Castellbisbal, que abraça el conjunt de procediments i accions vinculats a la gestió dels documents públics (en suport paper o electrònics) en totes les fases que afecten la vida dels documents, en les fases activa, semi-activa i inactiva.
  • Capítol III: regula de forma específica, i complementàriament a la política corporativa de gestió documental de l’Ajuntament que es regula al capítol II, la política de gestió documental dels documents electrònics.
  • Capítol IV: regula les actuacions i procediments per garantir l’accés de la ciutadania i persones jurídiques als documents públics.
  • Capítol V: regula el funcionament del Servei d’Arxiu i Gestió Documental com a servei públic de l’Ajuntament de Castellbisbal encarregat de la gestió de l’Arxiu Municipal i especialitzat en la gestió documental i patrimoni documental.
Darrera actualització: 06.11.2017 | 11:16
Darrera actualització: 06.11.2017 | 11:16