Quadre d'accés, transferència i eliminació de documents de l'Ajuntament de Castellbisbal

El Quadre d'avaluació i accés de documents de l'Ajuntament de Castellbisbal és l'eina tècnica de gestió documental que marca per cada sèrie documental (conjunt de documents que comparteixen la mateixa tipologia o activitat), el tipus de conservació i els terminis d'eliminació si s'escau. S'assenyala si els documents d'una sèrie s'han de conservar indefinidament o es poden eliminar, i si hi ha limitacions respecte a la seva consulta. A la versió en format .xlsx, a més, s'incorpora una breu descripció de la sèrie documental.

Així mateix s'ha incorporat l'equivalència amb el denominat Model de Quadre de classificació d'Ajuntaments i Consells (QdCAC), impulsat per la Generalitat de Catalunya per tal que els diversos arxius de Catalunya compartim unes denominacions comunes de les sèries documentals. 

Per últim, a nivell de tractament de les dades de caràcter personal d'acord amb l'article 26 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, a nivell d'Arxiu Municipal es du a terme el tractament dels documents, i per tant de les dades de caràcter personal que contenen, d'acord amb el tipus de disposició i terminis de conservació de documents marcats per les Taules d'accés i avaluació documental (TAAD) aprovades per la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:04
Darrera actualització: 12.02.2021 | 13:04