II Concurs d'idees tecnològiques per al comerç minorista

Divendres, 4 d'octubre de 2019 a les 16:12

Del 18 de setembre al 31 d'octubre de 2019

Objectiu: desenvolupar software, hardware o sensoring aplicable a negocis propis de l’activitat comercial minorista.

Les solucions haurien de ser incorporables a qualsevol dels processos propis de l’activitat comercial minorista:

 • Processos interns (de compres,  gestió d’estocs, ús de la informació, emmagatzematge d’informació, etc.,).
 • Processos externs que interrelacionen al comerciant amb el consumidor final, tot incorporant noves tecnologies que millorin l’experiència de compra.
 • Facilitar la incorporació dels comerços a un MarketPlace.

Les categories del concurs són:

 • Categoria 1. Idees orientades a la tecnificació dels negocis comercials amb venda presencial.
 • Categoria 2. Idees orientades a la tecnificació de les empreses que gestionen dos canals: el canal presencial i el canal "on line" per a comercialitzar els seus productes.
 • Categoria 3. Idees orientades a dotar de solucions tecnològiques les àrees comercials urbanes, els establiments comercials col·lectius i/o els mercats de los municipis espanyols. En aquest sentit, es referirà a ideas aplicables a una col·lectivitat de comerços o agents econòmics establerts en una àrea urbana delimitada o un o més edificis, que impulsin la innovació en qualsevol dels seus elements comuns (compra centralitzada, seguretat, accessos, aparcaments, senyalització, zones de cultura i oci, mobiliari urbà, enllumenat, etc.) o en la concepció global d’oferta comercial, estratègia, imatge, etc. d’aquesta  col·lectivitat de comerços.
 • Categoria 4. Idees orientades a dotar de soluciones tecnològiques per a la transformació digital del comerç en àrees comercials rurals.

Cada participant podrà presentar un màxim de 4 idees o projectes. El mateix projecte o idea no es podrà presentar a més d’una categoria. Es premiaran les quatre millors idees presentades. D’altra banda, podran ser objecte de menció, altres idees, sense cap dotació econòmica. 

Convocades per la Secretaria d'Estat de Comerç. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Requisits
Podrà participar en el concurs tota persona física de nacionalitat espanyola o d'algun Estat membre de la UE amb capacitat d'obrar i amb residència legal a Espanya, així com les persones jurídiques amb domicili social a Espanya, sempre que compleixin amb les condicions establertes en la convocatòria.

El perfil dels destinataris als quals va dirigit el concurs és el següent, essent orientatiu:

 • Emprenedors i Startups.
 • Estudiants de grau de carreres tècniques i / o FP: informàtica, telecomunicacions, enginyeria i estudiants d'altres disciplines universitàries.
 • Desenvolupadors de programari, aplicacions informàtiques (Apps.), Etc.
 • Professionals i empresaris del sector de l'activitat comercial.
 • Tècnics municipals de les àrees de modernització, consum i comerç, etc.

Més Informació
Extracte de la Resolució de 9 de setembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la qual s'aprova i convoca el II Concurs d'Idees Tecnològiques per al comerç minorista. BOE 18 de Setembre 2019

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions

Bases reguladores: Ordre ICT / 267/2019, de 28 de febrer, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels Premis al Concurs d'Idees Tecnològiques per al comerç minorista (BOE de 8 de març).

La FEMP estarà a disposició dels candidats per aclariments sobre la documentació a presentar o qualsevol altra informació que requereixin en els següents contactes: Correu electrònic: areaeconomica@femp.es Tel .: 91.364.37.00.

Darrera actualització: 04.10.2019 | 16:24