Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 11:45

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

Qui ho pot sol·licitar:

Ciutadania
Les entitats i associacions que:
- No tinguin ànim de lucre
- Tinguin seu social al municipi
- El seu marc d'actuació sigui Castellbisbal

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 21.3 de la Llei 39/2015).

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova elText refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

Servei responsable:

Secretaria General
 

Cal aportar:

 • Còpia compulsada dels estatuts

  Diligenciats pel Registre General corresponent

 • Acta fundacional
 • Acta fundacional
 • Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
 • Certificat on consti el nombre de socis de l'entitat
 • Programa d'activitats de l'any en curs
 • Pressupost general de l'any en curs
 • Fitxa on consti l'adreça completa de la seu social de l'entitat

  Certificada pel Secretari i amb el vistiplau del president

 • Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat
 • Certificat que acrediti que es crea l'entitat

  Emès pel Secretari amb el vistiplau del President

 • Certificat els noms de les persones que representen l'entitat al municipi

  Emès pel Secretari amb el vistiplau del President

Canals de tramitació:

 • Presencial

  La gestió d'aquest tràmit es pot fer presencialment en l'horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 hores, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament de Castellbisbal

Darrera actualització: 25.01.2022 | 13:42