Consells escolars dels centres

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

Funcions

  • Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents
  • Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
  • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat
  • Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents
  • Aprovar la carta de compromís
  • Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes
  • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
  • Altres
Darrera actualització: 20.10.2021 | 09:38