Llicència de parcel·lació urbanística

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

Llicència urbanística per demanar la divisió simultània o successiva d'una o vàries parcel·les existents, un cop comprovat que s'adeqüen a la normativa vigent. Aquest tràmit també permet emetre una declaració d'innecessarietat de la llicència de parcel·lació, així com la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

380,50 €

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de parcel·lacions urbanístiques o declaració d'innecessarietat o constitució d'una propietat horitzontal

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Autorització d’atorgament de representació
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la i totes les seves edificacions que permetin una correcta visualització de l’estat actual
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte tècnic en format digital PDF i signat per tècnic competent
 • Proforma (notarial) del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que se sol·liciti, indicació de la seva referència registral i cadastral

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:09