Llicència d'enderroc o demolició total o parcial de construccions i edificacions

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Aquest tràmit permet sol·licitar una llicència per enderrocar totalment o parcialment construccions.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Segons la Taxa per Llicències Urbanístiques; s'exigeix el dipòsit d'una fiança

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal.

Cal aportar:

 • Instància de sol·licitud.
 • Projecte tècnic

  Visat i signat pel tècnic/a corresponent, fet en base a la cartografia municipal.

 • Fotografies de la construcció que es vol enderrocar.
 • Full d'assumeix visat del tècnic/a competent.
 • Full de nomenament del contractista.
 • Document que acrediti que el peticionari es compromet a reparar els mals que podria ocasionar

  en els béns de domini públic i a reposar els elements dels serveis que provisionalment s'hagin de retirar.

 • Estudi de gestió dels residus de la construcció i demolició.


 • Autorització a què fa referència la Llei d'Arrendaments Urbans

  En el cas que l'edifici estigui arrendat.

 • Si l'enderroc implica la tallada d'algun arbre d'edat superior a 20 anys, se n'haurà de justificar expressament la necessitat

  L'Ajuntament podrà autoritzar-la o denegar-la.

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:07