Llicència d'ocupació de la via pública per obres i serveis

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de bastides, grues o elements anàlegs.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini

No existeix un període específic.

Cost:

Segons la Taxa per a l'ocupació de terrenys públics i la Taxa per Llicènices urbanístiques

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal aportar:

 • Certificació de la casa instal·ladora

  Subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua que s’han de muntar i que assumeixi la responsabilitat de la seva instal•lació fins deixar-la en perfectes condicions màximes, en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua i en els diferents supòsits d’utilització que es preveuen.

 • Document expedit pel tècnic competent

  Que acrediti que aquest assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua, mentre aquesta romangui a l’obra.

 • Un cop concedida la llicència i instal·lada la grua, caldrà aportar la següent documentació

  - Imprès GR1 (full de legalització amb segell de l’EIC) en el seu emplaçament definitiu.
  - Certificat de la casa instal•ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti que la grua s’ha instal·lat correctament i que està en perfectes condicions de funcionament.

 • Croquis de la bastida, en planta i en alçada


 • Assumeix d'arquitecte tècnic

  Een el cas de bastides d'alçada superior a planta baixa i pis.

 • Instància de sol·licitud

  Cal assenyalar els dies i els metres quadrats que es pretenen ocupar

 • Certificat expedit per una EIC (Entitat d’Inspecció i Control)

  Relatiu a la inspecció que ha de passar la grua desmuntada abans de procedir al seu muntatge

 • Projecte

  Ha d'incloure:
  - Plànols de situació i emplaçament de la finca a escala no inferior a 1:500
  - Plànol de la parcel·la amb la ubicació de la grua, la seva alçària màxima, la posició del contrapès, les àrees d’escombrat de la ploma i del carro del que es pengi el ganxo, l’alçària de les edificacions confrontants i l’assenyalament dels vials que donin front a la finca on s’ha de col•locar la grua. En el cas que se sol·liciti la ubicació de la grua en un vial, caldrà indicar, a més, l’espai màxim que ocuparà la base de recolzament.
  - Plànol de secció amb indicació de l’alçada de la grua i dels edificis confrontants.
  - Memòria, plec de condicions tècniques, càlculs, etc.
  - Estudi bàsic de seguretat i salut.

 • Certificació de la casa instal·ladora

  Subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua que s’han de muntar i que assumeixi la responsabilitat de la seva instal•lació fins deixar-la en perfectes condicions màximes, en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua i en els diferents supòsits d’utilització que es preveuen.

 • Certificació de la casa instal·ladora

  Subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua que s’han de muntar i que assumeixi la responsabilitat de la seva instal•lació fins deixar-la en perfectes condicions màximes, en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua i en els diferents supòsits d’utilització que es preveuen.

 • Certificació de la casa instal·ladora

  Subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua que s’han de muntar i que assumeixi la responsabilitat de la seva instal•lació fins deixar-la en perfectes condicions màximes, en les posicions més desfavorables que puguin ser transportades per la grua i en els diferents supòsits d’utilització que es preveuen.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal que empleneu els documents anteriorment relacionats i els presenteu a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC).

Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:44