Llicència urbanística. Instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions

Dijous, 13 de gener de 2022 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar la instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col•locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions. No estan contemplades en aquest tràmit les llicències urbanístiques per instal·lació d'infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques ni les llicències urbanístiques per  instal·lació d'infraestructures relatives a punts de recàrrega elèctrica que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions i la legislació del Sector Elèctric, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

175 €

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

  • Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.
  • Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  • Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
  • Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:10