Llicència urbanística. Noves construccions i obres per l'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'edificis, construccions i instal·lacions ja existents i/o canvi d'ús a residencial.

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 00:00

Llicència urbanística per demanar la intervenció en edificis ja existents que alterin la configuració arquitectònica de l'immoble amb projecte arquitectònic, tal i com ho estableix la Llei d'Ordenació d'Edificació. Bàsicament es tracta de construcció de nous edificis amb usos com ara:

 • Residencial en totes les seves formes (també la instal·lació de cases prefabricades o de qualsevol material o sistema constructiu).  
 • Administratiu, sanitari, religiós, docent, cultural, agropecuari i industrial i telecomunicacions. 

La intervenció pot ser total o parcial amb variació essencial de la composició general exterior, volumetria o el conjunt del sistema estructural. La intervenció inclou ampliació, rehabilitació, reforma o modificació, excepte les construccions d’escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica amb ús auxiliar que no tinguin de forma eventual o permanent caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una planta, per exemple garatges o magatzems. 

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Taxa regulada en l’Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques o la comprovació d'activitats comunicades en matèria d'urbanisme:

 • Edifici Plurifamiliar. Igual o inferior a 3 habitatges: 1.500 € / Entre 4 i 15 habitatges : 2.900 € /Igual o superior a 16 habitatges: 3.500 €
 • Edifici Unifamiliar i casa prefabricada. Igual o inferior a 150m² construïts: 1.000 € / Entre 151m² i 400m² construïts:  1.300€ / Superior a 400m²: 1.600€
 • Edifici no residencial o naus de més de 1.000m²: 2.943 € 
 • Edifici no residencial  o naus de 150m² fins a 1.000m²: 1.472,30 €

Impost regulat en l’Ordenança Fiscal número 3 reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres

 • 4% del pressupost presentat pels interessats o de la resultant de d’aplicar els mòduls de valoració que es detallen en l’annex d’aquesta ordenança. L'impost del 4 % s'aplica sobre el cost més elevat d'un d'aquests dos supòsits.

El cost total del tràmit correspondrà a la suma de la taxa i l'impost.

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud, tal i com es regula al Text refós de la Llei del Sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Real Decret Legislatiu 7/2015 de 31 d’octubre: article 11.4) relatiu al Silenci administratiu negatiu, que s'aplica a les següents actuacions:

a) Moviments de terres i explanacions. 

b) Les obres d’edificació, construcció i implantació d’instal·lacions de nova planta. 

c) La ubicació de cases prefabricades i instal·lacions similars, ja siguin provisionals o permanents. 

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística, i en qualsevol cas quan aquesta tala derivi de la legislació de protecció de domini públic. 

Normativa bàsica d'aplicació:

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Cal aportar:

En el moment de fer la sol·licitud, cal aportar la següent documentació, que és del tot necessària i imprescindible per iniciar el tràmit. En cas de manca d’algun document, l’Ajuntament pot requerir la millora i esmena de la documentació aportada abans de l’inici de la revisió tècnica municipal, amb la conseqüent aturada de la tramitació. 

 • Formulari tipus segons sol·licitud omplert: Instància específica llicència urbanística OV
 • Autorització d’atorgament de representació (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret).
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació (autorització de l’Agència Catalana de l’aigua ACA, autorització del servei Territorial de carreteres o ferrocarrils, Generalitat, o altres zones d’afeccions, si s’escau.).
 • Assumeix del director de l’obra signat i visat. 
 • Assumeix del director d’execució de l’obra signat i visat. 
 • Coordinador de seguretat i salut signat i visat. 
 • Programa de control de qualitat, signat i visat. 
 • Qüestionari estadístic d’edificació.
 • Fotografies de l’estat actual de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització en general i en detall del seu estat inicial. Aportar fotografies especialment dels punts que no estiguin en correctes condicions inicials.  
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs. 
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat. Model normalitzat ACR. Totes les valoracions dels documents de residus han de ser les mateixes en tots els documents. La valoració de les tones a gestionar ha de ser real i ajustada a la naturalesa de l’obra. D’acord el Reglament municipal regulador de la recollida dels residus sòlids urbans, no és admesa la gestió de runes d’aquesta tipus d’obres en la deixalleria municipal. 
 • Topogràfic on s’indiquin les cotes georeferenciades. Cal lliurar una còpia en suport digital en format dxf. En la guia del contingut del projecte, s’especifica  el marc de referència . 
 • Informe preceptiu i vinculant de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis (bombers), si s’escau. En cas que les obres entrin dintre dels supòsits sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat d’acord amb l’annex 1 i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà obtenir l’informe favorable de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis. En aquest cas, on l’informe cal que sigui sol·licitat a través de l’Ajuntament, per al realització del tràmit caldrà aportar documentació complementària. 
 • Projecte arquitectònic tècnic (bàsic visat o bàsic-executiu visat) en format digital PDF i signat per tècnic competent (d’acord les competències i especialitats específiques reconegudes a cada titulació i/o la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació d’edificació (LOE) i/o d’acord amb l’article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament de Protecció de la Legalitat Urbanística (RPLU)). La presentació del projecte ha de ser per registre d’entrada exclusivament per via telemàtica. En únic document i arxiu amb el format PDF donat que només es podrà emetre un codi únic de verificació del projecte. El projecte ha d’estar signat igualment digitalment mitjançat certificat d’acreditació d’identitat, tant del tècnic com del promotor. O bé només pel tècnic aportant el document de delegació de la representació de la propietat, degudament signat per aquesta.
 • Projecte signat i visat per tècnic competent en matèria de telecomunicacions, si s’escau.
 • Inscripció registral en cas de parcel·les edificables que no compleixin les determinacions sobre la superfície mínima o façana mínima establertes per a cada zona. Aquestes parcel·les preexistents, cal que constin inscrites al Registre de la Propietat amb anterioritat a l’aprovació inicial del POUM (19.07.2007). 

Aquesta documentació s'ha de presentar sense perjudici que fos necessari aportar altres documents complementaris no especificats anteriorment i/o justificar altra normativa aplicable i per tant, podria variar a la vista del projecte presentat i la revisió tècnica municipal. 

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 30.06.2023 | 13:11