Llicència urbanística. Obertura, pavimentació o modificació en camins rurals

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Llicència urbanística per demanar obres d'obertura, pavimentació o modificació en camins rurals.

Qui ho pot sol·licitar:

Ajuntament
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

175 €

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud d'obertura, pavimentació o modificació en camins rurals

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Autorització d’atorgament de representació
 • Assumeixos del director de l’obra i coordinador de seguretat i salut
 • Fotografies de l’estat actual de l’edificació i/o de la parcel·la, vials i voreres, que permetin una correcta visualització del seu estat inicial
 • Designar empresa constructora amb el seu assumeix d’obra i declaració d’estar al corrent de pagament de tributs
 • Full d’acceptació de residus i justificació del pagament en abocador autoritzat
 • Autoritzacions dels organismes competents en matèria de domini públic afectats per l’actuació
 • Projecte arquitectònic tècnic (bàsic o bàsic-executiu), en format digital PDF i signat per tècnic competent

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 23.10.2023 | 12:48