Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

Dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 11:29

En el Ple municipal del dia 31.03.2014, es va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Castellbisbal. Es tracta d'un document estratègic que ha de guiar l’acció municipal amb l’objectiu de reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle de cara a l’any 2020.


En data 3 de desembre de 2012 el Ple municipal en sessió ordinària va aprovar per unanimitat l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses.

Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament va adquirir el compromís de redactar en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), un document estratègic que recull i temporalitza les actuacions necessàries que s’han de desenvolupar al municipi per tal d’assolir l’objectiu de reducció d’un 20% de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 en l’àmbit del PAES (sector serveis, domèstic, transport, residus i aigua).

Per poder redactar el PAES, l’Ajuntament de Castellbisbal va sol·licitar el suport tècnic de l’Oficina tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, que va resoldre favorablement la sol·licitud de suport tècnic de l’Ajuntament i va contractar l’empresa “Fusión Ingeniería Eficiente, S.L.P”, encarregada de l’elaboració del PAES de Castellbisbal.

Consideracions bàsiques del PAES de Castellbisbal

  • S’ha elaborat seguint la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que permet comparar els PAES dels diferents municipis de la província i també a nivell europeu.
  • Les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle aCastellbisbal en l’àmbit PAES (any 2005), mesurades en tones de CO2eq són: 65.753 t. Gran part d’aquestes emissions (75%) provenen dels sectors transport i serveis, seguit del sector domèstic (22%).
  • L’objectiu de reducció mínim establert per l’any 2020 en l’àmbit del PAES (no inclou sector primari ni industrial) corresponent al 20% de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq seria: 13.151,0 t. Amb el PAES de Castellbisbal, però, es planteja una reducció del 20,2 % de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq: 3.309,3 t.
  • Per assolir aquest objectiu de reducció, el Pla d’Acció consta de 165 accions dividides 7 àmbits diferents: equipaments i serveis, transport, producció local d’energia, planificació, adquisició pública de béns i serveis, participació ciutadana i altres (cicle de l’aigua, residus, altres).
Darrera actualització: 27.11.2019 | 11:29