Llicència per la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos

Dilluns, 20 de juliol de 2020 a les 17:55

Aquest tràmit permet demanar la llicència per tenir o passejar un gos considerat potencialment perillós en espais públics (1 llicència per cada propietari/conductor i gos).

La persona que condueixi un gos potencialment perillós en llocs o espais públics ha de portar la llicència administrativa i també el certificat de la inscripció de l’animal al Registre Municipal d’animals potencialment perillosos.

El gos ha de portar un morrió adequat a la seva tipologia racial i s’ha de conduir i controlar amb una cadena o corretja no extensible i de menys de 2 metres. No es pot portar més d’un gos per persona.

La llicència s’ha de renovar cada 5 anys.

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any

Qui ho pot demanar?

La persona titular o propietària d'un gos catalogat com a potencialment perillós o que tingui unes característiques físiques i de caràcter que facin previsible la seva perillositat o bé qui, sense ser propietari d'un d'aquests animals, el condueixi de manera habitual per espais públics.

Cal complir els requisits següents:

 • Ser major d'edat.
 • No haver estat condemnat/da per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. 
 • No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d'animals, clausura de l'establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d'ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 • Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 • Haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la prevista per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. 
 • Haver censat el gos al Registre Censal d'animals de companyia de l'Ajuntament.
 • Haver identificat l'animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Quan es dona resposta?

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Quin cost té?

Gratuït

Cal aportar:

 • Dades identificatives de la persona interessada

  DNI/NIE o bé dades i autorització de la persona que la representi.

 • Una fotografia actual mida carnet de la persona interessada.
 • Declaració del sol·licitant de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries

  Confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.

 • Còpia de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil

  Cal indicar el núm. de xip del gos i adjuntar el rebut acreditatiu del seu pagament (cobertura de l'assegurança no inferior a 150.253€).

 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica

  Emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social, després de comprovar que es reuneixen els requisits de capacitat física i aptitud psicològica.

 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip

  A través de fotocòpia de la inscripció en el registre d'animals domèstics o fotocòpia de la cartilla sanitària on apareixen les dades de l'animal i el codi d'identificació.

 • Certificat de penals

  L'Ajuntament demanarà d'ofici als òrgans competents del Ministeri de Justícia un certificat de penals conforme no s'ha estat condemnat/da per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.

 • Fotografia del gos en format JPG

  O bé presentar-se directament amb el gos a les Oficines de la Policia Local als efectes d'efectuar-li una fotografia.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Darrera actualització: 19.04.2021 | 10:01