Al·legacions i recursos en procediments sancionadors per infraccions regulades a les ordenances municipals

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Aquest tràmit permet la presentació d'al·legacions en procediments sancionadors i la interposició de recursos contra resolucions sancionadores adoptades per infraccions regulades en les ordenances municipals.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
No cal complir cap requisit específic.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

En el supòsit de la presentació d'al·legacions en procediment sancionador, s'ha de rebre notificació de la resolució del procediment en el termini de 6 mesos a comptar des de la incoació del mateix. Si no es dóna resolució el procediment haurà caducat. En referència al recurs de reposició el termini per a la seva resolució expressa és d'un mes des de la seva presentació. En el recurs de reposició, el silenci és negatiu, és a dir, la manca de resolució expressa suposa la desestimació del mateix.

Normativa bàsica d'aplicació:

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Servei responsable:

Medi Ambient
 

Cal aportar:

  • Documentació que es vulgui adjuntar per a l'al·legació o recurs, relativa al fet sancionat

    Original o còpia compulsada

Canals de tramitació:

  • Presencial

    El tràmit d'al·legacions dins del procediment sancionador i el recurs de reposició s'han de presentar per escrit al registre d'entrada de l'Ajuntament o en els registres de l'Administració General de l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, o a les oficines de correu en la forma establerta reglamentàriament. L'escrit d'al·legacions ha d'anar dirigit a l' Instructor del procediment i el recurs potestatiu de reposició a l'òrgan que ha dictat l'acte que es vol recórrer.

Darrera actualització: 1.12.2021 | 09:13