Model de Residu Mínim

Segons l’article núm. 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, titulat: Competències i funcions dels municipis, la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi. Per tant, cada ajuntament té la potestat de decidir quin és el model de recollida dels residus municipals que més s’adequa al seu territori i població.

Residu Mínim

Des de l’any 1997, a Castellbisbal seguim el model de gestió de residus anomenat Residu Mínim que consisteix en la recollida selectiva de quatre fraccions de residus mitjançant els contenidors específics que trobem a la via pública:

Els contenidors

La recollida dels residus municipals es fa mitjançant contenidors soterrats que estan instal·lats a tots els nuclis de població de Castellbisbal. Actualment, hi ha més de 600 contenidors instal·lats, ubicats seguint els criteris de densitat de població i distàncies màximes a recórrer.

Avantatges del model Residu Mínim
El gran avantatge del model Residu Mínim és que no existeix cap contenidor de rebuig i, per tant, no hi ha cap fracció de residus que vagi directament a tractament finalista (abocador o incineradora). Per tant, tots els residus que es recullen mitjançant els contenidors a Castellbisbal entren en diversos circuits de recuperació. 

Altres avantatges d’aquest model respecte el model convencional de 5 fraccions són: 

  • Facilitat a l’hora de fer la separació dels residus a la llar
  • Reciclatge més elevat dels envasos
  • Possibilitat de recuperació d’altres materials valoritzables que es dipositen al contenidor d’inorgànica i que no són envasos de plàstic, de metall o brics,
  • Major rendiment del conjunt de recollides selectives
  • Menor ocupació d’espai al carrer.

Aquest model de gestió, que potencia la reducció dels residus i la reutilització com a opcions prioritàries, té com a principi bàsic la separació de la brossa orgànica de la resta de residus domèstics. Aquest separació en origen a les llars és essencial per facilitar al màxim la recuperació i reciclatge dels nostres residus.

Darrera actualització: 08.11.2018 | 16:20
Darrera actualització: 08.11.2018 | 16:20