Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

Dilluns, 31 de març de 2014 a les 11:29

Aprovat en el Ple municipal del 31 de març de 2014.


Document estratègic que recull i temporalitza les actuacions necessàries que s’han de desenvolupar al municipi per tal d’assolir l’objectiu de reducció d’un 20% de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 en l’àmbit del PAES (sector serveis, domèstic, transport, residus i aigua).

Consideracions bàsiques del PAES de Castellbisbal

  • S’ha elaborat seguint la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que permet comparar els PAES dels diferents municipis de la província i també a nivell europeu.
  • Les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle a Castellbisbal en l’àmbit PAES (any 2005), mesurades en tones de CO2eq són: 65.753 t. Gran part d’aquestes emissions (75%) provenen dels sectors transport i serveis, seguit del sector domèstic (22%).
  • L’objectiu de reducció mínim establert per l’any 2020 en l’àmbit del PAES (no inclou sector primari ni industrial) corresponent al 20% de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq seria: 13.151,0 t. Amb el PAES de Castellbisbal, però, es planteja una reducció del 20,2 % de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq: 3.309,3 t.
  • Per assolir aquest objectiu de reducció, el Pla d’Acció consta de 165 accions dividides 7 àmbits diferents: equipaments i serveis, transport, producció local d’energia, planificació, adquisició pública de béns i serveis, participació ciutadana i altres (cicle de l’aigua, residus, altres).
Darrera actualització: 03.11.2021 | 13:56