Aigua

Normativa europea

Directiva marc de l'aigua 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.

Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d'11 de març de 2008 que modifica la Directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió.

Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

Normativa estatal

Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del domini públic hidràulic. Modificat pel Reial Decret 9/2008, d'11 de gener. Modificat pel Reial Decret 995/2000, de 2 de juny, pel qual es fixen objectius de qualitat per a determinades substàncies contaminants

Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües. BOE de 24.07.2001. Modificat pel Reial Decret 4/2007, de 13 d’abril. 

Reial Decret 125/2007, de 2 de febrer, pel qual es fixa l’àmbit territorial de les demarcacions hidrogràfiques (BOE núm. 30 de 3/02/2007)

Reial Decret 1514/2009, de 2 d’octubre, pel que es regula la protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació i el deteriorament.

Reial decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües.

Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional. 

 • Correcció de errades BOE 184 de 02/08/001 
  • Modificada per la Llei 53/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (BOE 313 de 31.12.02).
  • Modificada per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
  • Modificat per la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social.
  • Modificada pel Reial Decret Llei 2/2004, de 18 de juny (BOE 148 de 19.06.04).
  • Modificada per la Llei 11/2005, de 22 de juny (BOE 149 de 23.06.05).
  • Modificada per la LLei 21/2013 (BOE 296 d'11.12.13)

Reial Decret 1664/1998,de 24 de juliol, pel qual s'aproven els plans hidrològics de conca.

Reial Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre

Reial Decret 1219/2011, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

Normativa autonòmica

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. (DOGC núm. 4015 de 21/11/03).

Llei 17/2001 de 31 de desembre, d’Infraestructures Hidràuliques (DOGC 3546 de 04.01.2002)

Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

Acord GOV/5/2014, de 21 de gener, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres

Acord GOV/139/2013, de 15 d'octubre, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2013-2018.

Llei 4/1990, de 9 de març, sobre Ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona

Llei 5/1990, de 9 de març, sobre infraestructures hidràuliques a Catalunya

Edicte de 10 de desembre de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 2 de desembre de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, sobre els aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i la cubeta d'Abrera.

Edicte de 3 de març de 2004, pel qual es dóna publicitat a l'Acord de 26 de febrer de 2004 del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, pel qual s'inclouen les prescripcions tècniques aplicables a l'autorització de treballs dins de les normes d'explotació dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i la Cubeta d'Abrera.

Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de l'aigua, a efectes de la determinació del cànon de l'aigua.

Modificat pel Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l'eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l'activitat econòmica (DOGC 5131 de 15.05.08).

Normativa municipal

Ordenança municipal d’estalvi d’aigua de Castellbisbal

Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:35
Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:35