Contaminació acústica

Normativa europea:

 • Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. DOCE.L-189 (18/07/2002)

 

Més normativa sectorial europea en matèria de contaminació acústica: http://scur.cat/34YXXA

Normativa estatal:

 • Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. BOE.Nº 276 (18/11/2003)
 • Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 254 (23/10/2007)
 • Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301 (17/12/2005)

 

Més normativa sectorial estatal en matèria de contaminació acústica: http://scur.cat/2954C5

Normativa autonòmica:

 • Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica. DOGC.Nº 3675 (11/07/2002)
 • Decret 176/2009, de 10-11-2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. DOGC.Nº 5506 (16/11/2009)
 • Decret 245/2005 de 08-11-2005, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. DOGC.Nº 4507 (10/11/2005)

 

Accés a la normativa sectorial autonòmica en matèria de contaminació acústica: http://scur.cat/FPZDDC

Normativa municipal:

 • Ordenança reguladora del soroll i les vibracions.
  • Aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data 27.04.11. Publicada íntegrament al  BOP de data 11.07.2011.
  • Modificació dels apartats a) i b) de l’art. 38.1 de l’ordenança per l’Ajuntament Ple en  sessió de data 26.09.11. 
  • Publicada la modificació al BOP de data 14.12.2011.
  • Correcció errada art. 38.3 aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió de data  30.07.12. BOP 22.08.2012.
 • Mapa de Capacitat Acústica. Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 02.06.2014
 • Mapa de nivell sonor. Indicador Ld. Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 26.03.2012
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18