Contaminació acústica

Normativa europea:

Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. DOCE.L-189 (18/07/2002)

Normativa estatal:

Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. BOE.Nº 276 (18/11/2003)

Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 254 (23/10/2007)

Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301 (17/12/2005)

Normativa autonòmica:

Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica. DOGC.Nº 3675 (11/07/2002)

Decret 176/2009, de 10-11-2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-06-2002, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos. DOGC.Nº 5506 (16/11/2009)

Decret 245/2005 de 08-11-2005, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels mapes de capacitat acústica. DOGC.Nº 4507 (10/11/2005)

Normativa municipal:

Ordenança reguladora del soroll i les vibracions

Mapa de Capacitat Acústica. Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 02.06.2014

Mapa de nivell sonor. Indicador Ld. Aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament del 26.03.2012

Darrera actualització: 13.08.2020 | 13:07