Contaminació atmosfèrica

Qualitat de l’aire
Tractats internacionals: http://scur.cat/GM066G

Normativa europea:

 • Directiva 2008/50/CE, de 21 de maig relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa.
 • Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs aromàtics policíclics.


Més normativa sectorial europea en matèria de qualitat de l’aire: http://scur.cat/J6AEX2

Normativa estatal:

 • Ley 34/2007, de 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. BOE.Nº 275 (16/11/2007). 
 • Real Decreto 102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE.Nº 25 (29/01/2011)

 

Més normativa sectorial estatal en matèria de contaminació atmosfèrica: http://scur.cat/85XEPF


Normativa autonòmica:

 • Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric. DOGC.Nº 385 (30/11/1984)
  • Modificada per la Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983.
  • Modificada per la Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983.
 • Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983. DOGC.Nº 919 (25/11/1987)
 • Decret 226/2006, de 23-05-2006, pel qual es declaren zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules. DOGC.Nº 4641 (25/05/2006)
 • Decret 203/2009, de 22-12-2009, pel qual es prorroga el Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric, aprovat pel Decret 152/2007, de 10-07-2007. DOGC.Nº 5533 (24/12/2009)
 • Decret 152/2007 de 10-07-2007, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire en els municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig. DOGC.Nº 4924 (12/07/2007)

 

Més normativa sectorial autonòmica en matèria de contaminació atmosfèrica: http://scur.cat/DL4AHP

Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:18