Contaminació radioelèctrica

Normativa europea

  • Recomanació del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol de 1999 relativa a l’exposició del públic en general a camps electromagnètics de 0 Hz a 300 Gz. DOCE-L núm. 199, de 30.07.1999.

Normativa estatal

  • Real Decreto 1066/2001 de 28-09-2001 por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. BOE.Nº 234 (29/09/2001)
  • Ordre CTE/23/2002, d’11 de gener per la qual s’estableixen les condicions per la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de telecomunicacions. BOE Nº 11 (12/09/2002).

Normativa municipal

  • Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal•lacions de radiocomunicació.
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:27
Darrera actualització: 13.04.2015 | 16:27