Medi Natural

PREVENCIÓ D'INCENDIS

Normativa estatal

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de forests.

Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.

Normativa autonòmica

Decret 64/1995, de 07-03-1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. DOGC.Nº 2022 (10/03/1995). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 1908, pàg. 3953, de 13.6.1994).

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

Llei 5/2003, de 22-04-2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. DOGC.Nº 3879 (08/05/2003)

Decret 123/2005 de 14-06-2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. DOGC.Nº 4407 (16/06/2005)

Decret 46/1999, de 23-02-1999, d'ampliació del termini per adoptar mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions. DOGC.Nº 2839 (03/03/1999)

Decret 130/1998, de 12-05-1998, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres. DOGC.Nº 2656 (09/06/1998)

Decret 378/1986, de 18-12-1986, sobre establiment de plans de prevenció d'incendis en els espais naturals de protecció especial. DOGC.Nº 803 (13/02/1987)

ACCÉS AL MEDI NATURAL

Normativa autonòmica

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural. ​Modificada per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de diverses lleis.

Decret 166/1998, de 08-07-1998, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural

Normativa municipal

Ordenança reguladora de l’ús dels camins públics de Castellbisbal

PROTECCIÓ I PRESERVACIÓ DEL MEDI NATURAL

Normativa europea

Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Decisió 2006/613/CE de la Comissió Europea de 19 de juliol de 2006 per la qual s’aprova la llista de llocs d’importància comunitària de la regió biogeogràfica mediterrània.

Normativa estatal

Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE.Nº 299 (14/12/2007)

Normativa autonòmica

Llei 12/1985, de 13-06-1985, d'espais naturals. DOGC.Nº 556 (28/06/1985). ​Modificada per la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de diverses lleis.

Decret 328/1992, de 14-12-1992, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. DOGC.Nº 1714 (01/03/1993)

Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA ) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge.

REGULACIÓ DE CAÇA I PESCA

Normativa estatal:

Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE.Nº 299 (14/12/2007)

Ley 1/1970, de 04-04-1970, de Caza. BOE.Nº 82 (06/04/1970)

Real Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que ese aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 04-04-1970

Real Decreto 1274/2011, de 16-09-2011, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE.Nº 236 (30/09/2011)

Real Decreto 1095/1989, de 08-09-1989, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. BOE.Nº 218 (12/09/1989)

Decreto 506/1971, de 25-03-1971, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 04-04-1970. BOE.Nº 76 (30/03/1971)

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el cual se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen las normas para su protección.

Més normativa sectorial estatal en matèria de caça i pesca: http://scur.cat/ZGPC60

Normativa autonòmica:

Llei 2/2010, del 18-02-2010, de pesca i acció marítimes. DOGC.Nº 5580 (04/03/2010)

Llei 22/2009, del 23-12-2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. DOGC.Nº 5536 (30/12/2009)

Decret Llei 2/2011, de 15-11-2011, pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15-04-2008, i s'estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d'ocells fringíl•lids per a la cria en captivitat, adreçada a l'activitat tradicional de cant durant l'any 2011. DOGC.Nº 6009 (21/11/2011)

Decret 100/2000, de 06-03-2000, pel qual s'unifiquen les llicències de pesca recreativa. DOGC.Nº 3096 (10/03/2000)

Decret 165/1998, de 08-07-1998, sobre àrees de caça amb reglamentació especial. DOGC.Nº 2680 (14/07/1998)

Resolució AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.

Decret 56/2014, de 22 d’abril, relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries

DECRET 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.

EDICTE de 13 de juny de 2012,pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició pública d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant. (DOGC núm. 6152 – 19/06/2012)

Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:43
Darrera actualització: 24.05.2023 | 17:43