Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

Del 27 de novembre de 2019 al 10 de setembre de 2293

Què és?

Document estratègic que ha de guiar l’acció municipal amb l’objectiu de reduir un 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle de cara a l’any 2020.

Què inclou?

El Pla recull i temporalitza les actuacions necessàries que s’han de desenvolupar al municipi per tal d’assolir l’objectiu de reducció d’un 20% de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2020 en l’àmbit del PAES (sector serveis, domèstic, transport, residus i aigua).

Consideracions bàsiques

  • S’ha elaborat seguint la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona que permet comparar els PAES dels diferents municipis de la província i també a nivell europeu.
  • Les emissions totals de gasos d'efecte hivernacle a Castellbisbal en l’àmbit PAES (any 2005), mesurades en tones de CO2eq són: 65.753 t. Gran part d’aquestes emissions (75%) provenen dels sectors transport i serveis, seguit del sector domèstic (22%).
  • L’objectiu de reducció mínim establert per l’any 2020 en l’àmbit del PAES (no inclou sector primari ni industrial) corresponent al 20% de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq seria: 13.151,0 t. Amb el PAES de Castellbisbal, però, es planteja una reducció del 20,2 % de les emissions de partida, mesurades en tones de CO2eq: 3.309,3 t.
  • Per assolir aquest objectiu de reducció, el Pla d’Acció consta de 165 accions dividides 7 àmbits diferents: equipaments i serveis, transport, producció local d’energia, planificació, adquisició pública de béns i serveis, participació ciutadana i altres (cicle de l’aigua, residus, altres).
Darrera actualització: 13.08.2020 | 12:17