Anna Obradors Ascón (AC)

Regidora adscrita d'Educació, Cooperació i Desenvolupament i Participació Ciutadana

Dedicació

Parcial (75% de la jornada)

*En el Ple municipal del 27 de juliol de 2020, es va aprovar una reducció de jornada (del 80 al 75 %) amb les corresponents modificacions retributives

Aquesta dedicació és compatible amb l'exercici d'activitats remunerades, públiques o privades, en els termes previstos a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, LRBRL, en concordança amb el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Retribucions

33.660 € anuals (bruts) meritables en 14 mensualitats de 2.404,29 €

Declaració de béns i activitats

Dades de contacte

Can Margarit

93 772 00 55

anna.obradors@castellbisbal.cat

Dies i hores a convenir. Cal concertar cita prèvia

Darrera actualització: 30.07.2020 | 09:14