Comunicacions relacionades amb obres en execució

Dilluns, 29 de novembre de 2021

Inici d’obres a partir de la presentació, sota responsabilitat del promotor. Sense perjudici de la verificació municipal.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Segons Ordenança fiscal número 6

Termini de resposta:

El termini legal de resposta és de 2 mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà

Observacions:

Per a més informació sobre aquest tràmit, consulteu la guia de tràmits d'obres de l'Ajuntament de Castellbisbal

Cal aportar:

  • Per aquest tràmit caldrà especificar en la sol·licitud de llicència d’obres el numero d’expedient del procediment de l’ordre d’execució o de protecció de la legalitat urbanística de referència i especificar el tipus d’acte o obres segons

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 23.10.2023 | 13:48