Llicència d'obres mínimes. Comunicació prèvia urbanística

Dilluns, 29 de novembre de 2021 a les 09:00

Comunicació prèvia urbanística d'obres mínimes que no requereixen d'autorització prèvia, segons s'estableix a l'article 187 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Segons aquesta normativa, les obres poden iniciar a partir de la presentació d'aquest tràmit, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Qui ho pot sol·licitar:

Interessat
La persona que consta en l'expedient com a interessat o com a representant autoritzat.

Quan es pot realitzar:

En termini
No existeix un període específic.

Cost:

Gratuït

Termini de resposta:

Les obres poden iniciar-se a partir de la presentació del tràmit de comunicació prèvia urbanística, sota responsabilitat del promotor i sense perjudici de la verificació municipal.

Normativa bàsica d'aplicació:

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellbisbal.

Decret Legislatiu 1/2010,pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Art. 187
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Servei responsable:

Patrimoni urbà. Àrea d'Obres Privades

Observacions:

Existeixen moltes especificitats d'aquest tràmit, per conèixer totes aquestes tipologies es pot consultar la guia de tràmits d'obres privades.

Cal aportar:

 • Imprès de sol·licitud de la comunicaciò prèvia urbanística en cas d'obres mínimes

  Formulari editable. Cal emplenar-lo i desar els canvis. Es pot aportar electrònicament al tràmit en línia corresponent

 • Autorització d’atorgament de representació

  (obligatori en cas que s’actuï a través d’un representat. Acreditar per qualsevol mitjà en dret)

 • Fotografies de l’estat actual inicial que permeti una correcta visualització general i detallada de la zona d’actuació
 • Full d’acceptació de residus deixalleria
 • Una còpia de croquis i descripció de les obres, signada per promotor
 • Justificacions de la normativa municipal i sectorial d’obligat compliment d’acord l’ús, si s’escau
 • Altra informació si es considera necessària

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Cal emplenar el formulari que us podeu descarregar de la columna lateral dreta, en versió PDF, i lliurar-lo juntament amb la resta de documentació requerida a l'OAC de l'Ajuntament, situada a l'avinguda Pau Casals, 9. (Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 hores). Si ho preferiu, el personal de l'OAC us facilitarà el formulari que haureu d'emplenar en el moment de tramitar la sol·licitud.

Darrera actualització: 29.11.2021 | 14:36